At the end of October, Johan Finsteen Gjødvad visited the 65th International Scientific Conference in Sofia, Bulgaria.

The conference was hosted by the University of Mining and Geology, where students got the opportunity to listen to Johan’s lectures on the importance of vibration measurement, environmental monitoring and the historical development of environmental monitoring. Johan also presented a research project initiated by the Environmental Committee of the European Federation of Explosives Engineers (EFEE), about the comparison of world standards for blast vibration monitoring.  

After visiting the conference, we checked in with Johan to hear his thoughts:  

What a great experience it was to present at this fine university and the 65th International Scientific Conference. Sigicom and I are looking forward to expanding our cooperation. Thank you to Rector Ivaylo Koprev and the University of Mining and Geology. And not the least, we thank you for the fine statue of your Patron saint Ivan Rilski.

Assisting universities and emerging professionals within the field of construction site monitoring and environmental monitoring is highly valued at Sigicom, and we are happy to share the knowledge and passion we have for this industry.  

For more information on our support for universities and educational institutions. Please contact Johan Finsteen Gjødvad on johan.gjodvad@sigicom.com 

Johan Finsteen Gjødvad holds a presentation. Above the board, we can read “From Nature to people and from people to Nature”

 

В края на октомври Йохан Финстийн Гьодвад посети 65-ата международна научна конференция в София, България.

Домакин на конференцията беше Минно-геоложки университет, където студентите имаха възможност да изслушат лекцията на Йохан за значението на измерването на вибрациите, мониторинга на околната среда и историческото развитие на мониторинга на околната среда. Йохан представи и изследователски проект, иницииран от Комитета по околна среда на Европейската федерация на взивните инженерите (EFEE), за сравнение на световните стандарти за мониторинг на вибрациите при взивни работи. 

След като посетихме конференцията, се свързахме с Йохан, за да чуем коментара му:

Какво страхотно изживяване беше представянето в този прекрасен университет и на 65-ата международна научна конференция. Sigicom и аз очакваме с нетърпение да разширим нашето сътрудничество. Благодаря на ректора Ивайло Копрев и на Минно-геоложкия университет. И не на последно място, благодарим ви за прекрасната статуя на вашия патрон св. св. Иван Рилски.

 Подпомагането на университети и нововъзникващи професионалисти в областта на мониторинга на строителни обекти и мониторинга на околната среда е високо ценено в Sigicom и ние сме щастливи да споделим знанията и страстта, които имаме към тази индустрия. За повече информация относно нашата поддръжка за университети и образователни институции, моля, свържете се с Johan Finsteen Gjødvad на johan.gjodvad@sigicom.com